6 viên dzi bead có 3 viên same old siêu phẩm và 3 viên thân ngọc hồng đẹp

Liên hệ

6 viên dzi bead có 3 viên same old siêu phẩm và 3 viên thân ngọc hồng đẹp: 3 viên siêu phẩm gồm 3 mắt, bảo bình, 3 mắt nhỏ; 3 viên thân ngọc gồm 3 mắt, 2 mắt,  6 mắt

Mô tả

6 viên dzi bead có 3 viên same old siêu phẩm và 3 viên thân ngọc hồng đẹp

error: Trang web đã được bảo vệ!